17 czerwca

Strategia rozwoju

Strategia do pobrania w formacie pdf: Strategia Rozwoju Gminy Drwinia do 2024 roku

Strategia Rozwoju Gminy Drwinia do roku 2024 jest dokumentem kierunkowym, swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych Gminy. Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społecznych w Gminie. Trwały konsultacje społeczne, pracował Zespołu Zadaniowy do opracowania aktualizacji strategii, odbywały się warsztaty diagnostyczno-projektowe z udziałem mieszkańców, reprezentantów instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w Gminie. Przy formułowaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania zawarte m.in. w Diagnozie ilościowej i Diagnozie jakościowej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Drwinia. Cele strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy w zakresie swoich kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że Gmina i partnerzy społeczni mają do tego prawo i nie są uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi podejmowanymi poza Gminą. Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Gminy.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się