O PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy.

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Drwinia, takie jak:

 • komunalne odpady zmieszane i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • szkło opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,
 • metale, opakowania metalowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru oprowadzenia robót do starostwa powiatowego,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady opakowaniowe,
 • chemikalia i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • baterie i drobne akumulatory.

Wymienione odpady przyjmowane są bez limitu.

Przyjmowane będą odpady powstające wyłącznie z gospodarstwach domowych na terenie gminy Drwinia. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Przypominamy również, iż odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz sprzęt elektroniczny odbierane są przez uprawniony podmiot również w ramach tzw. wystawki przydomowej w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Drwinia.

 

"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia"
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0520/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się