22 kwietnia

Turystyka

Największym bogactwem gminy pod względem turystycznym jest bezpośrednie sąsiedztwo z Puszczą Niepołomicką. Na terenie gminy znajdują się leśniczówki w Ispini, Dziewinie i Gawłówku. 6 rezerwatów w Puszczy ma za zadanie utrzymanie roślinności w nienaruszonym stanie. Drzewami najczęściej występującymi są tutaj sosna - 66% i dąb - 18% (w centralnej części puszczy rośnie "dąb Jagiełły" liczący ok. 1000 lat). Swoistą ciekawostką jest Ośrodek Hodowli Źubra, gdzie na obszarze ok. 50 ha żyje 25 sztuk tych rzadkich zwierząt). Nadzieje na większą liczbę turystów przybywających do gminy wiąże się z rozwojem agroturystyki - chodzi przede wszystkim o miejsca noclegowe. Niewątpliwą zaletą może być niewielkie oddalenie od Krakowa - ok. 45 km, co może przyciągnąć chętnych do odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Puszcza Niepołomicka 
Obszar gminy Drwinia wynosi 108 km kwadratowych, z czego ponad 40 procent stanowią tereny Puszczy Niepołomickiej. Puszcza Niepołomicka ma około 110 km kwadratowych powierzchni. Jej obszar podzielony jest na dwie, wyraźnie odróżniające się części. Południowa tworzy zwarty kompleks leśny, pokryty przede wszystkim borami mieszanymi i sosnowymi, a północna, rozdzielona jest na trzy mniejsze fragmenty. Spośród sześciu puszczańskich rezerwatów przyrody, na terenie gminy Drwinia znajdują się rezerwaty: „Wiślisko Kobyle”, który jest rezerwatem ścisłym, obejmującym dawne zakole Wisły, „Lipówka” – rezerwat położony w Lesie Grobla, obejmujący najstarszy, wielogatunkowy drzewostan w wieku około 200 lat, gdzie Puszcza Niepołomicka ma swój pierwotny, dziki charakter. Jest to najstarszy rezerwat przyrody w Puszczy Niepołomickiej. Zajmuje on powierzchnię 25,73 hektara. Na terenie gminy znajduje sie również rezerwat Dębina. Najcenniejszą wartością rezerwatu jest drzewostan – starodrzew dębowy z udziałem lipy i sosny w wieku 120 – 210 lat. Ze względu na unikalny charakter drzewostanu – rezerwat ma duże znaczenie w skali kraju dla ochrony pozostałości niżowych puszcz leśnych. Jeśli mowa o Puszczy Niepołomickiej, to nie może zabraknąć „Czarnego Stawu” przy Drodze Królewskiej. To największy i chętnie odwiedzany  zbiornik wodny w puszczy.

Natura 2000
Lasy Puszczy Niepołomickiej wraz z przyległymi terenami łąkowymi z uwagi na swoje ogromne znacznie dla ochrony 4 gatunków ptaków z załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej, tj.: muchołówki białoszyjej dzięcioła średniego, puszczyka uralskiego oraz dzięcioła czarnego zostały włączone do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) „Puszcza Niepołomicka". Na terenie puszczy wyznaczono także 3 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), a dwa z nich znajdują się na terenie gminy Drwinia. Są to:
Koło Grobli o powierzchni 597,85 ha – głównym przedmiotem ochrony są: grąd środkowoeuropejski, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe oraz starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne.
Lipówka o powierzchni 25,73 ha – obiektem ochrony są: grąd środkowoeuropejski, las łęgowy i nadrzeczne zarośla.

 „W widłach Wisły i Raby”
Ze względu na różnorodność biologiczną oraz krajobrazową obszaru gminy, usytuowanego między dolinami rzecznymi Wisły, Rady i Drwiniki, prawie cała część gminy (poza obszarami Natura 2000) znajduje się w granicach Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „W widłach Wisły i Raby”. 

Starorzecza Wisły
Jednym z unikatowych, pięknych krajobrazowo obszarów na terenie gminy Drwinia  są starorzecza Wisły zlokalizowane w miejscowościach Ispina, Grobla, Świniary a także w Puszczy Niepołomickiej (Rezerwat Wiślisko – Kobyle). Są one siedliskiem licznych gatunków chronionych a w szczególności: grzybieńczyka wodnego, kotewki i orzecha wodnego. Stanowią ważne w skali lokalnej ostoje przyrody oraz ważny element doliny Wisły.

Galeria

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się