23 maja

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

1.Resortowy programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Moduł II

 

2. PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r
Tytuł Projektu: „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i
aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”
Przedmiotem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych na
terenie Gminy Drwinia poprzez utworzenie dla 15 osób dziennego ośrodka
opieki dla osób starszych w tym niesamodzielnych w Woli Drwińskiej,
zapewnienie im usług opiekuńczo pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-
usprawniających.
Przyznane dofinansowanie projektu: 285 700 PLN.

3. Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+ Edycja 2019
Tytuł Projektu: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Drwini w celu utworzenia „Centrum opieki nad małymi dziećmi".
Inwestycja polegała na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Drwini o budynek żłobka wraz z zakupem kompleksowego wyposażenia
nowego budynku oraz zagospodarowaniem terenu.
Przyznane dofinansowanie projektu: 798 938,00 PLN.

4. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023 - moduł 3.
W ramach projektu kompleksowo wyposażono i zmodernizowano kuchnię i
stołówkę kuchenną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach.
Przyznane dofinansowanie projektu: 80 000,00 PLN.

 

5.Dotacja Celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Dofinansowanie: 54000,00 zł Całkowita wartość: 67500,00 zł

 

 

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się