18 lipca

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Drwini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ugdrwinia/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Drwini
Drwinia 57
32-709 Drwinia

e-mail: gmina@drwinia.pl
tel.: +48 12 284 98 11,

Data publikacji strony internetowej: 2014 -06-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
część załączników jest w postaci skanów
brak struktury nagłówków w artykułach
filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Musiał 
e-mail: admin@drwinia.pl 
Telefon: 12 284 98 11

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Drwini posiada dwa wejścia do budynku od strony południowej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, jest ono odpowiednio oznakowane. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków znajduje się od strony północnej. Osoby na wózku zostaną obsłużone w pokoju nr 01(sala narad). Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym. Na parterze budynku znajduje się kasa i dziennik podawczy. Budynek urzędu gminy nie jest wyposażony w windę, ale jest wyposażonym w schodołaz. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w wydziałach zlokalizowanych na I i II piętrze można zgłosić ten fakt na dziennik podawczy zlokalizowanym na parterze budynku. Właściwy pracownik podejdzie do  pokoju nr 01 (sala narad) i tam osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona. 

Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. Urzędem za pomocą: poczty e-mail: gmina@drwinia.pl, faksu: 12 284 98 34, poczty tradycyjnej: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia.

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu: poczty e-mail: gmina@drwinia.pl, telefonicznie:  12 284 98 10, 12 284 98 11, faksu: 12 284 98 34, poczty tradycyjnej: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia.
 

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się