17 czerwca

Jednostki organizacyjne

Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury i Promocji Drwini z/s w Grobli zwane dalej GCKIP , jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promocja Gminy Drwinia.

www.gckip.drwinia.pl


Gminna Publiczna Biblioteka w Drwini

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Drwinia Nr XIV/79/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. Obok biblioteki głównej w Drwini na terenie gminy Drwinia działają dwie jej filie w Grobli i Mikluszowicach.

www.biblioteka-drwinia.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy uchwały Nr IV/27/90 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 lipca 1990 r.

www.gopsdrwinia.naszops.pl


„EKO-DRWINIA” Sp. z o.o.

Spółka, której 100% udziałowcem jest samorząd Gminy Drwinia.

www.eko.drwinia.pl

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się