22 kwietnia

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia

fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

działanie:
5.2. ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

poddziałanie:
5.2.2. GOSPODARKA ODPADAMI – SPR

dziedzina:
ochrona środowiska

wartość projektu:
2 011 468,54 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 699 832,95 zł

Realizacja :
2018-2020

Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne. W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. W ramach projektu utworzona zostanie zewnętrzna ścieżka edukacyjna oraz powstanie budynek - sala edukacyjna służąca do prowadzenia działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami możliwości ponownego wykorzystania odpadów etc.

"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia"
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0520/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się