22 kwietnia

XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

24 maja 2023
XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

Uprzejmie informuję, że   w dniu 25 maja 2023 roku tj. czwartek

o godz. 9,30 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli  odbędzie s XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Informacje przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drwinia o

swojej działalności oraz informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w                Bochni.

  1. Roczne sprawozdanie Kierownika GOPS z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Ośrodka

Zdrowia w Świniarach, stanowiącego własność Gminy Drwinia na okres nie

przekraczający 3 lat,

- wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Domu

Nauczyciela w Grobli, stanowiącego własność Gminy Drwinia na okres nie przekraczający 3 lat,

- bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego

własność Gminy Drwinia na okres nie przekraczający 3 lat,

 - bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Drwinia położonej w miejscowości Niedary,  Dziewin, Grobla i Wyżyce na czas nie przekraczający 3 lat,

- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Drwinia, 

- poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Krakowie dla Eko-Drwinia sp.z o.o.   z siedziba Drwinia 57,

   - zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia,

   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.

10. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Drwini

/-/ Roman Gołębiowski