22 kwietnia

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

7 marca 2023
XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

Uprzejmie informuję, że   w dniu  9 marca 2023 roku tj. czwartek

o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli  odbędzie s XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Drwinia.
  5. Omówienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie Gminy.
  6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

uzyskania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i  

w domu” na lata 2019-2023,

   -  zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku,

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

   - zmiany Lokalnego Programu Osłonowego Gminy Drwinia z zakresu pomocy społecznej

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu miejsc pod urządzenia

teleinformatyczne w budynku stanowiącym własność Gminy Drwinia,

   - udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Dziewinie,

   - przekazania środków na fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie,

   -  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia,

   -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.

10. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Drwini

/-/ Roman Gołębiowski