29 stycznia

Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej

29 listopada 2022
Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej

Urząd Gminy w Drwini mając na względzie zapisy Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

zwraca się do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Drwinia o przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego. Dotyczy zarówno budynków prywatnych, jak również budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski w praktyce oznacza, że od 1 lipca 2017 roku nowo eksploatowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje także zakaz spalania mułów, flotów i miałów węglowych (udział frakcji 0-3 mm powyżej 15%) oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Od 1 maja 2024 roku (termin przesunięty z 1 stycznia 2023 roku) wejdzie w życie zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz ogrzewaczy o sprawności cieplnej poniżej 80% (możliwość doposażenia w elektrofiltr). Eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 możliwa jest tylko do 31 grudnia 2026 roku.
Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania.
Od 1 maja 2024 roku wejdzie w życie zakaz eksploatacji  ogrzewaczy  o sprawności cieplnej poniżej 80%. Instalację spalania paliw można zakwalifikować jako “ogrzewacz” jeśli nie dostarcza ciepła do systemu centralnego ogrzewania, tylko bezpośrednio wydziela ciepło lub w połączeniu z przekazywaniem ciepła do cieczy lub do systemu dystrybucji gorącego powietrza. Ogrzewaczem jest między innymi piec kaflowy, kominek, koza. Będzie trzeba udowodnić, że sprawność cieplna instalacji wynosi co najmniej 80% lub urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu. Istnieje możliwość doposażenia instalacji w urządzenie redukujące emisję (np. elektrofiltr) do poziomu zgodnego ze standardem ekoprojektu. Sprawność cieplna urządzenia lub informacja o spełnieniu wymagań ekoprojektu, powinna być podana w jego dokumentacji technicznej. Jeżeli brak takich danych, można zlecić odpowiednie badania.
Uchwała antysmogowa dla Małopolski nie zawiera wyłączeń dla określonych grup działalności lub instalacji. Obowiązują jednak wyłączenia, które wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska. Obejmują one:
-instalacje, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego - uchwały antysmogowe nie mają zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
-instalacje, które wymagają zgłoszenia - uchwały antysmogowe nie mają również zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest zgłoszenie. Instalacje te wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
-spalanie paliw poza instalacjami - przepisy uchwały antysmogowej nie dotyczą spalania paliw, które nie jest związane z eksploatacją instalacji. Oznacza to, że wprowadzone w uchwałach antysmogowych ograniczenia nie dotyczą np. użytkowania niestacjonarnych grilli, rozpalania ognisk, spalania paliw w pojazdach. Należy jednak pamiętać, że czynności tych mogą zabraniać lub ograniczać inne przepisy.

Na przykład Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadzające ograniczenia stosowania otwartego ognia.

Na podstawie ustawy o odpadach, zabronione jest spalanie pozostałości roślinnych (liści, gałęzi, resztek upraw) jeżeli są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
-wyłączenie dla wędzarni
Główne wymogi uchwały antysmogowej  znajdą  Państwo  m.in. na stronach internetowych: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/; https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/
Istnieją również możliwości pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorców na wsparcie innowacji i modernizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, dostępne są m.in. w Biuletynie informacyjnym Ekodoradców dla biznesu o możliwościach finansowania prośrodowiskowych działań małopolskich przedsiębiorców oraz rolników dostępnym na stronie:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci
Biuletyn opracowywany jest przez Ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców, gdzie w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim pojawiają się aktualne możliwości dotacyjne m.in. do wymiany źródeł ciepła.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Ekodoradcami dla biznesu, którzy udzielą Państwu najbardziej rzetelnych informacji związanych z możliwościami finansowania inwestycji w firmach, ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu
Więcej informacji o dostępnych dofinansowaniach znajduje się na stronach :
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/kategoria ekofinansowanie
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj
https://www.wfos.krakow.pl/oferta/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/