17 czerwca

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 roku

14 lutego 2023
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Warunkiem przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie: od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r., od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

- faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023. Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie złożonego wniosku i opłaconej faktury za gaz. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski będzie można składać na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

wniosek

informacja