22 kwietnia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w żłobku samorządowym o nazwie „Gminne Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini”

15 stycznia 2024
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w żłobku samorządowym o nazwie „Gminne Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini”

Gminne Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini  ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w żłobku o nazwie „Gminne Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini”- 1 etat

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 24.01.2024 r. . w godzinach od 8:00 do godziny 15:00 na dzienniku podawczym  Urzędu Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: opiekuna nad dziećmi”

Wymagania konieczne:

 Kandydat / kandydatka:
1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub,
2) ukończył/ła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju   i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub,
3) odbyła/ła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie  w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub,
b) średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,
c) średnie lub średnie branżowe i przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzin szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia  i uzupełnienia wiedzy.
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5) jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym
6) jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
7) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
2) zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
5) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3,
6) orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Opiekun wykonywać będzie następujące zadania:
1) przyjmowanie dziecka do żłobka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
4) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
5) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
6) realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
7) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
8) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji.
Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1) życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) podpisane oświadczenie że, kandydat nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
7) oświadczenie o niekaralności,
8)  książeczki/orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych,
9) oświadczenie, że jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
10) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Drwini zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o wyniku naboru.

Dyrektor Żłobka
Renata Puka