18 lipca

Nabór na kompostowniki dla mieszkańców gminy Drwinia

1 lipca 2024
Nabór na kompostowniki dla mieszkańców gminy Drwinia

Informujemy, że Gmina Drwinia przystąpiła do programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.  Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 33 tys. zł Urząd Gminy w Drwini ogłasza nabór  na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności ok. 1 000 litrów.

O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która m.in.:
 - jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Drwinia,
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
- złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drwinia dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, a która to do dnia ogłoszenia naboru wniosku, nie złożyła deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika i ty samym nie korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zobowiąże się do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drwinia dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik , z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika.  
-  nie posiada  względem gminy Drwinia  zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Nabór wniosków trwa od 01.07.2024r. do 10.07.2024r., o przyznaniu kompostowników decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Drwini w pokoju nr 4 lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem użyczania kompostowników na terenie gminy Drwinia
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drwini, pok. nr 4,   tel.: 12 284 98 18 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek o użyczenie przydomowego kompostownika – pobierz
Regulamin użyczania kompostowników na terenie gminy Drwinia – pobierz