18 lipca

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

27 czerwca 2024
Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wszystkie Gminy i Miasta w Polsce przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązane zostały do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość, która nie jest podłączona do zbiorczej kanalizacji sanitarnej musi być skontrolowana pod kątem posiadania umów na pozbywanie się nieczystości ciekłych, częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych / osadników przydomowych oczyszczalni oraz dowodów uiszczania opłat za usługi asenizacyjne.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Drwini  przystępuje do przeprowadzenia kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Drwinia. W najbliższym czasie rozsyłane będą do wszystkich właścicieli nieruchomości pisma wzywające do przedłożenia/okazania w urzędzie zawartych umów z przedsiębiorcą odbierającym ścieki/osady,  dowodów uiszczania opłat za usługę (rachunki, faktury) potwierdzających regularność wywozu. Do mieszkańców rozesłane zostaną również,  z prośbą o wypełnienie,  druki Zgłoszenia zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu aktualizacji prowadzonej przez Wójta Gminy Drwinia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


W przypadku niezłożenia w zakreślonym w piśmie terminie wymienionych powyżej dokumentów  urząd zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli posesji na miejscu.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie.

Podstawa prawna:
- art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1, ust. 5a, 5aa, 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
- art. 379, art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 54).

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drwinia - do pobrania.

Zgłoszenie – do pobrania