10 czerwca

Informacja

22 marca 2023
Informacja

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DRWINI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:

 

INTENDENT W PRZEDSZKOLU I  ŻŁOBKU W DRWINI

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie średnie (wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia,

dietetyk, wykształcenie  zasadnicze zawodowe gastronomiczne  lub inne średnie lub zawodowe),

4) znajomość przepisów HACCP i przepisów BHP,

5) znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych,

6) bardzo dobra obsługa programów komputerowych ( Word),

7) mile widziane doświadczenie.

II. wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstawowych przepisów związanych z wykonywaną  pracą

2) umiejętność współpracy, elastyczność

3) samodzielność, jak i umiejętność pracy w grupie,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

5) dokładność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura

osobista, dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1) zaopatrywanie szkoły w produkty spożywcze do przygotowania obiadów w przedszkolu i żłobku.

2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,

3) sporządzanie jadłospisów,

4) przygotowanie dokumentacji ,

5) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,

6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,

7) rozliczanie faktur i wprowadzanie do programu Spiżarnia,

8) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie zakupionych artykułów na stan magazynu,

9) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) rozliczanie stanu magazynu,

11)sporządzanie zestawień dotyczących wpłat za obiady w żłobku i przedszkolu.

12) ewidencja odpisów za obiady w żłobku i przedszkolu,

13) przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP

14) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Drwini – budynek żłobka.  Drwinia 173

2) Wymiar:  ¾ etatu.

3) Praca przy komputerze.

4) Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

VI. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą e-mail: zsdrwinia@op.pl

w terminie od dnia 22.03.2023 r. do 07.04.2023 r. do godziny 14:00.

VII. Miejsce składania dokumentów:

 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Drwini, Drwinia 173 (sekretariat szkoły)