23 maja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowe

17 kwietnia 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowe

Wójt Gminy Drwinia działając zgodnie z przepisami art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.344 z późn. zm.) podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 958/5 położona w  Drwini obj. KW  TR1O/00074292/4, pow. 0,0597 ha (RIVa - 0,0117ha, N- 0,0480 ha)
Opis nieruchomości/przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka niezabudowana, kształtem przypomina trapez. Grunt od wschodu przylega do drogi gminnej. Zachodnia część terenu  jest obniżona, podmokła, porośnięta trawą, nieużytkowana.
 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zieleni nieurządzonej oznaczonym symbolem „B-2ZE”
Przedmiotowa nieruchomość powstała dla poszerzenia działki sąsiedniej, będącej nieruchomością zabudowaną, sprzedaż gruntu następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego
Cena nieruchomości: 9 742,76 zł (VAT zw.)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectw, BIP i stronie internetowej urzędu od  dnia  17 kwietnia 2024r. do 8 maja 2024r. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do  publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków określonych w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.344 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie ww. nieruchomości w siedzibie urzędu przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie określonego terminu zostanie sporządzony protokół ustalenia warunków sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drwini pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 12 2849831


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej