29 stycznia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

17 stycznia 2023
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz § 3 ust.1 Uchwały Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 67, poz. 530; zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 484 poz. 4678), informuję o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Drwinia.

Dofinansowanie projektu  będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:

  1. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Drwinia
  2. zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

Warunki, tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku określa uchwała, o której mowa na wstępie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Drwini  (Dziennik Podawczy) w nieprzekraczalnym  terminie  do  8 lutego  2023 roku.

Wnioski mogą składać Kluby Sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599) działające na terenie Gminy Drwinia, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Dodatkowe informacje odnośnie składania wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Drwinia  w pok. Nr 26  lub telefonicznie (12) 2849824.

Po dokonaniu oceny wniosków i wyborze zadań do realizacji informacja o udzielonych dotacjach na zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Drwinia będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy.

Wzór wniosku do pobrania (załącznik).